ชื่อ - นามสกุล :นางวิไลวัลย์ ศรีน่วม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
หน้าที่หลัก :ควบคุมกำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
ที่อยู่ :สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
Telephone :0862178445
Email :